Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowiska » Dyrektor

Dyrektor


1)  Pracą GOK kieruje Dyrektor.
2)  Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w GOK.
3)  Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Włoszakowice.
4)  Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt pracy powierzonej mu placówki oraz uzyskiwane przez nią wyniki. Dyrektor odpowiada w szczególności za :
- nadzór nad realizacją wszystkich statutowych celów i zadań GOK w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,
- opracowywanie na każdy rok kalendarzowy planu finansowego oraz planu działalności GOK  zawierający w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan  remontów   i konserwacji środków trwałych oraz plany inwestycyjne, strategię rozwoju oraz plany działalności GOK,    
5) Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym GOK i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
6) Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
7) Zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy, opracowuje regulaminy dotyczące spraw organizacyjnych, płacowych i socjalnych,
8) Przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala szczegółowe kompetencje i zakres działania pracowników GOK, przygotowuje umowy o pracę i inne dokumenty związane z zatrudnieniem,
9) Dyrektor prowadzi akta osobowe pracowników, karty urlopowe, listy obecności,
10) Prowadzi absencję chorobową pracowników oraz sprawdza aktualność  badań okresowych,
11) Przyznaje nagrody indywidualnie pracownikom GOK zgodnie z zasadami wynikającymi  z Regulaminu wynagradzania pracowników GOK.
12) Dyrektor uczestniczy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w  zakresie wykonywania obowiązków zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223 z 2007 roku, poz. 1655 ze zmianami).
13) Dyrektor GOK występuje z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników GOK.
14) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom GOK.
15) Ustala odpłatności za usługi świadczone przez GOK,
16) Dyrektor nadzoruje przestrzeganie w GOK obowiązujących przepisów prawa.
17) Dyrektor może upoważnić innych pracowników do reprezentowania GOK i podejmowania decyzji  w określonych przez niego sprawach.
18) Upoważnienia, o których mowa w pkt. 15 wydawane są w formie pełnomocnictw lub upoważnień.
19) Instrumentem zarządzania są wydawane przez Dyrektora akty kierownictwa wewnętrznego, tj.:
- zarządzenia normujące sprawy związane z działalnością GOK,
- decyzje normujące zagadnienia niższej rangi niż zarządzenia,
- polecenia zawierające doraźne zadania do wykonania przez osoby na określonych stanowiskach oraz terminy realizacji tych zadań,
- pisma ogólne zawierające wyjaśnienia,
- komunikaty informacyjne.
20) W okresie nieobecności Dyrektora, czynności należące do dyrektora wykonuje pracownik w ramach udzielonego przez dyrektora upoważnienia.
21) W czasie nieobecności innych pracowników ich czynności wykonują osoby wyznaczone przez dyrektora.
22) Dyrektorowi GOK podlegają bezpośrednio:
- księgowy - symbol   DK,
- pracownicy merytoryczni, starsi specjaliści i specjaliści - symbol   PM,
- instruktorzy etatowi – symbol  IE,
- pracownik świetlicowy – symbol PS,
- instruktorzy i inni zatrudnieni na umowę zlecenie – symbol  UZ,
- robotnicy gospodarczy – sprzątaczki symbol  RG.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Stanowiska
Kadencja: Aktualna (2018 - 2023)
Autor informacji: Paweł Borowiec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2016-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-28
Zmian: 0